Obsah

Denní stacionář

Denní stacionář (dále jen „DS“) poskytuje ambulantní služby podle § 46 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením.

keramika1Poslání denního stacionáře

Posláním denního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu osobám s mentálním postižením na jejich cestě k samostatnému životu, aby byl srovnatelný s životy ostatních občanů s přihlédnutím na jejich postižení a individuální potřeby.

Cíle denního stacionáře:
 • podporovat rozvoj samostatnosti a soběstačnosti klientů, zejména ve zvládání sebeobsluhy, procvičování a rozvíjení dosud získaných vědomostí, dovedností a návyků,
 • podporovat prosazování vlastní vůle s ohledem na jejich individuální možnosti,
 • vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času formou nabídky různých aktivizačních činností,
 • poskytovat podporu při začleňování do běžného života.
Cílová skupina:
 • osoby s mentálním postižením ve věku od 15 do 64 let
Kapacita služby:
 • maximální okamžitá kapacita služby je 15 uživatelů
Forma poskytování služeb v denním stacionáři:
 • ambulantní - v sídle organizace v ul. Fügnerova 1668 v Lounech
Provozní doba:
 • pondělí - pátek v rozmezí od 7:00 do 15:30 hodin, provozní dobu lze přizpůsobit potřebám uživatelů a jejich zákonných zástupců
Základní činnosti při poskytování služeb denního stacionáře se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně-terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí

 

Poskytování služeb v denním stacionáři

Denní stacionář se nachází v sídle organizace ve Fügnerově ulici 1668 v Lounech v pravém křídle budovy v 1. poschodí. Přístup do denního stacionáře není bezbariérový. Do denního stacionáře mohou docházet osoby mající trvalý pobyt v Lounech nebo osby s ostatních obcí. Jedná se o službu ambulantní, trvalý pobyt klienta mimo Louny není faktorm, který by znemožňoval poskytnutí služby. Nejedná se o zdravotnické zařízení, zdravotní služby má každý uživatel zajištěny svým ošetřujícím lékařem.

medvedVybavení denního stacionáře:
 • denní místnost s učebnou, vybavená obývacím koutem, pracovními stoly pro zájmovou činnost, TV, knihovnou a počítači sloužící k výkonu výchovně vzdělávací a zájmové činnosti nebo odpočinku.
 • cvičná kuchyňka vybavená kuchyňskou linkou a elektrospotřebiči, která slouží k nácviku klientů připravovat jednoduchá jídla, přípravě svačiny a nápojů apod.
 • tělocvična sloužící k pohybovým aktivitám.
 • šatna, která je rozdělena na pánskou a dámskou.
 • umývárny a WC oddělené zvlášť pro muže a ženy.


Přijetí osob do denního stacionáře se řídí pravidly Rady města Loun.


Kontakt
Mgr. Zuzana Kubínková, paní Olga Bartošová 
tel.: 415 652 404
e-mail: stacionar-lunacek@mpslouny.cz