Obsah

Veřejný závazek

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace poskytuje sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Veřejný závazek pro každou z poskytovaných služeb upravuje poslání, cíle, zásady konkrétní služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má klientům služby usnadnit orientaci v tom, co jim služba může a nemůže poskytnout a jaké jsou principy poskytování konkrétní služby.

 

Poslání organizace

Pomáháme uživatelům služeb zvládat běžné každodenní úkony, které si nedokážou zabezpečit sami z důvodu vyššího věku, nepříznivého zdravotního stavu nebo momentální tíživé sociální situace.
Snažíme se pomoci lidem co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí, žít smysluplný život a zprostředkovat všem bez rozdílu věku jinak nedostupné služby a společenské kontakty. Každému uživateli chceme nabídnout pestrý výběr služeb a aktivit, které ho uspokojí.

 

Registrované sociální služby
 • DENNÍ STACIONÁŘ

 • PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 • TERÉNNÍ PROGRAMY

 
Cíle služeb

Cíle MPS Louny vycházejí z individuálních potřeb a cílů každého uživatele. Hlavním cílem je poskytnutí takových služeb, které by pomohly udržet způsob a kvalitu dosavadního života nebo měly přímý vliv na její vylepšení. Pomáháme uživatelům vést domácnost, zabezpečit základní životní potřeby, udržovat společenské kontakty, nacvičovat sebeobsluhu, získávat manuální dovednosti a základní pracovní návyky.

 

Dlouhodobé cíle
 • poskytovat kvalitní sociální služby přizpůsobené individuálním požadavkům a potřebám každého uživatele, přitom respektovat jeho soukromí, zdravotní stav a podporovat jeho samostatnost
 • poskytovat všem uživatelům služby cenově dostupné
 • napomáhat udržet způsob a kvalitu dosavadního života
 • zajišťovat informovanost občanů o poskytovaných službách prostřednictvím internetových stránek, propagačního materiálu
 • podávat pravdivé a komplexní informace
 • zvyšovat spolupráci s rodinnými příslušníky a jinými organizacemi
 • dbát na profesionální přístup a podporovat další vzdělávání zaměstnanců
 
Principy

Sociální služby poskytujeme v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno:

 • dodržování lidských práv a základních svobod osob
 • právo volby a svobodného rozhodování
 • právo na soukromí
 • individuální plánování a flexibilita
 • partnerství a spolupráce
 • ochrana důvěrných informací
 • odbornost, kvalita, kontrolovatelnost