Obsah

Denní stacionář

 

keramika1Poslání denního stacionáře

Posláním denního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením při spokojeném zvládání vlastního života s možností osobní realizace. Posláním denního stacionáře je také s určitou mírou pomoci a podpory vést klienty na jejich cestě k samostatnému životu, aby byl srovnatelný s životy ostatních občanů s přihlédnutím na jejich individuální potřeby.

 
Cíle denního stacionáře:
 • podporovat udržení či rozvoj stávající míry dovedností a schopností klientů tak, aby byl v co největší možné míře samostatný a soběstačný
 • rozšiřovat a zlepšovat zvládání sebeobsluhy, procvičování a rozvíjení dosud získaných vědomostí, dovedností a návyků s ohledem na měnící se individuální potřeby klientů
 • podporovat klienta při hledání a realizování jeho osobních cílů
 • podporovat prosazování vlastní vůle klienta s ohledem na jeho individuální možnosti
 • vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času dle představ a možností klienta
 • poskytovat podporu při začleňování klienta do běžného života
 
Komu je služba určena
 • osobám s mentálním postižením ve věku od 16 do 64 let
 • osoby s kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let
 
Kapacita služby
 • maximální okamžitá kapacita služby je 15 klientů (při práci se skupinou)
 
Forma poskytování služeb v denním stacionáři
 • ambulantní - v sídle organizace v ul. Fügnerova 1668 v Lounech či v místě nabízeného programu. Pro klienty je pravidelně připravován program na kalendářní měsíc, ze kterého si mohou vybrat vhodné aktivity.
 
Provozní doba
 • pondělí - pátek v rozmezí od 7:00 do 15:30 hodin, čas lze přizpůsobit na základě předchozí dohody s klienty a jejich zákonnými zástupci (např. dle jejich zaměstnání, apod.)
 
Základní činnosti při poskytování služeb denního stacionáře se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně-terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí

 

Poskytování služeb v denním stacionáři

Denní stacionář se nachází v sídle organizace ve Fügnerově ulici 1668 v Lounech v pravém křídle budovy v 1. poschodí. Přístup do denního stacionáře je bezbariérový. Do denního stacionáře mohou docházet i osoby, které nemají trvalý pobyt v Lounech. Jedná se o službu ambulantní, trvalý pobyt klienta mimo Louny není faktorem, který by znemožňoval poskytnutí služby. Nejedná se o zdravotnické zařízení, zdravotní služby má každý uživatel zajištěny svým ošetřujícím lékařem.

medvedVybavení denního stacionáře
 • denní místnost s učebnou, vybavená obývacím koutem, pracovními stoly pro zájmovou činnost, TV, knihovnou a počítači sloužící k výkonu výchovně vzdělávací a zájmové činnosti nebo odpočinku
 • cvičná kuchyňka vybavená kuchyňskou linkou a elektrospotřebiči, která slouží k nácviku klientů připravovat jednoduchá jídla, přípravě svačiny a nápojů apod.
 • tělocvična sloužící k pohybovým aktivitám
 • šatna, která je rozdělena na pánskou a dámskou
 • umývárny a WC oddělené zvlášť pro muže a ženy


Kontakt

Bc. Marcela Vodrážková, paní Olga Bartošová 
tel.: 415 652 404
e-mail: stacionar-lunacek@mpslouny.cz