Obsah

Úvodem

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace, byla založena dnem 1. 7. 1994 na dobu neurčitou na základě usnesení MZ č. 20/94 ze dne 21. 4. 1994. Zřizovatelem je Město Louny.

Od 26. 10. 2017 je organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 1097.

Hlavním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Předmět činnosti je vymezen v čl. III zřizovací listiny.

Kromě hlavní činnosti provozuje organizace i činnost doplňkovou. Okruhy doplňkové činnosti jsou vymezeny v čl. IV zřizovací listiny.

REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

DENNÍ STACIONÁŘ

 • pomoc osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením
 • ambulantní služba poskytovaná v našem zařízení ve Fügnerově ul. 1668 v Lounech,
 • služba se poskytuje na základě uzavřené smlouvy s klientem v rozsahu základních činností uvedených v § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
 • služba se poskytuje za úhradu.

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

 • pomoc seniorům, osobám s chronickým onemocněním, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi
 • terénní služba poskytovaná v domácnostech osob žijících na území města Loun, městských částí Brloh a Nečichy a obcí Blšany, Cítoliby, Černčice, Dobroměřice, Lenešice, Obora, Vršovice, Zeměchy,
 • služba se poskytuje na základě uzavřené smlouvy s klientem v rozsahu základních činností uvedených v § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a dle vizí a požadavků Ústeckého kraje vyplývajících z "Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji" a "Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje",
 • služba se poskytuje za úhradu.

 

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

 • poskytování potřebných informací přispívající k řešení nepříznivé situace osoby - informace o možných sociálních dávkách, o možnosti využití jiných sociálních, zdravotních nebo veřejných služeb apod., 
 • služba se poskytuje zdarma v souladu s § 37 zákona č. 108/2006 Sb.

 

rozhodnutí o registraci sociálních služeb

PROVOZOVANÁ DOPLŇKOVÁ ČINNOST

 

 • pronájem a správa bytů a nebytových prostor v majetku Města Loun
 • správa bytů v domech s pečovatelskou službou
 • praní a mandlování prádla

Doplňková činnost je zřizovatelem povolena za účelem lepšího využívání všech hospodářských možností organizace a odborností zaměstnanců, sleduje se odděleně a nesmí být ztrátová.

Ceník ke stažení zde

 

HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ ORGANIZACE

 • úhrady od uživatelů sociálních služeb
 • příspěvek zřizovatele
 • dotace ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb poskytovaná prostřednictvím Ústeckého kraje
 • příjmy z doplňkové činnosti

 

rozpočet na rok 2021

rozpočtový výhled 2022 - 2023

Charakteristika domu s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou (dále DPS) je nájemní dům s byty zvláštního určení (dle § 2300 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Jedná se o samostatné malometrážní bytové jednotky (garsonky a byty 1+1). Se zájemcem lze uzavřít nájemní smlouvu v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a pravidel  Rady Města Loun. Všechny byty mají sociální zařízení a instalovanou kuchyňskou linku. Byty si nájemci vybaví vlastním nábytkem. Nájemce bytu v DPS pravidelně hradí nájem a služby spojené s bydlením (teplo, elektrická energie, spotřeba vody atd.).

Do domu s pečovatelskou službou je poskytována terénní pečovatelská služba, která je zajišťována stejným způsobem, jako v kterékoliv jiné domácnosti, dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Dům s pečovatelskou službou není zařízením s 24 hodinovou péčí.
 

Koho lze zařadit do seznanu žadatelů o byt

Do seznamu žadatelů o byt může být zařazena žádost osoby, která splňuje podmínku dosažení věku min. 18 let, pobírá plný invalidní nebo starobní důchod a prokáže, doložením rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo doložením smlouvy o poskytování pečovatelské služby, že není schopna zvládat alespoň tři základní životní potřeby.

Komu nelze byt přidělit

Byt nelze přidělit osobě, která je soběstačná a potřebuje vyřešit pouze otázku bydlení nebo osobě, která potřebuje trvalý dohled s          24 hodinovou péčí. 

 

Jak lze získat žádost o byt 

 • v sídle Městské pečovatelské služby s DS Louny, Fügnerova 1668, Louny
 • e-mailem
 • poštou
 • na našich www stránkách